اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات احتمال عوض کردن قوانین فیفا راجع به ملیت فوتبالیست‌ها

فیفا قصد دارد که قوانین مربوط به واجد شرایط بودن بازیکنان جهت حضور در تیم‌ ‌ملی یک کشور را عوض کردن دهد.

احتمال عوض کردن قوانین فیفا راجع به ملیت فوتبالیست‌ها

احتمال عوض کردن قوانین فیفا راجع به ملیت فوتبالیست ها

عبارات مهم : صورتی

فیفا قصد دارد که قوانین مربوط به واجد شرایط بودن بازیکنان جهت حضور در تیم ملی یک کشور را عوض کردن دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از BBC، در حال حاضر طبق قوانین فیفا بازیکنانی که تنها یک بار در بازی های بین المللی جهت یک تیم ملی بازی کرده باشد دیگر نمی توانند به تیم ملی دیگری بروند. فدراسیون فوتبال کیپ ورده به فیفا پیشنهاد داده که این قانون را عوض کردن دهد و در صورتی که فردی یک بار یا دو بار جهت یک تیم ملی بازی کرده است بتواند تیم ملی خود را عوض کردن دهد.

احتمال عوض کردن قوانین فیفا راجع به ملیت فوتبالیست‌ها

ویکتور مونتا گلیانی، رییس کونکاکاف و عضو فیفا راجع به این مساله گفت : دنیا در حال عوض کردن هست. شرایط مهاجرت در حال عوض کردن کردن هست. با مهاجرت های زیاد پرسشها مربوط به ملیت به خصوص در آفریقا و آسیا ایجاد شده است هست. بهتر است که به قوانین نگاه دوباره ای بیندازیم و راه حلی جهت پرسشها پیدا کنیم.

در قانون دیگر فیفا بازیکنانی که هیچ رابطه خونی با یک کشور ندارند تنها در صورتی می توانند جهت تیم ملی آن کشور بازی کنند که حداقل پنج سال در آن کشور زندگی و بازی کنند. مونتا گلیانی، اظهار کرد که اعضا قصد دارند این مدت وقت را نیز عوض کردن دهند.

فیفا قصد دارد که قوانین مربوط به واجد شرایط بودن بازیکنان جهت حضور در تیم‌ ‌ملی یک کشور را عوض کردن دهد.

همچنین احتمال دارد که فیفا جهت مواردی که بازیکن قبل از عوض کردن ملیت در سیستم یک کشور تمرین کرده و جهت تیم نوجوانان آن کشور بازی کرده هست، غرامت بگذارد.

واژه های کلیدی: صورتی | قانون | قوانین | مهاجرت | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs